SEPA Direct Debit: tot allò que necessites saber sobre la normativa europea de rebuts domiciliats

SEPA Direct Debit: tot allò que necessites saber sobre la normativa europea de rebuts domiciliats

El març de 2019, Andorra va entrar a formar part de la Zona Única de Pagaments en Euros, SEPA (Single Euro Payments Area), la qual cosa va significar l’adopció de la normativa per a la realització de transferències i pagaments amb targeta. A partir del mes de maig de 2021 s’implementarà l’adhesió a l’esquema de domiciliacions de rebuts, SEPA Direct Debit (SDD). Aquest fet implicarà força canvis per a les persones i empreses emissores i receptores de rebuts.

Un dels avantatges de pertànyer a la zona SEPA és comptar amb més facilitat, seguretat, eficiència i rapidesa a l’hora de fer pagaments, com també l’eliminació de barreres en pagaments internacionals entre els països adherits. Això es tradueix en millores, com ara la possibilitat d’utilitzar un compte únic per domiciliar pagaments a qualsevol país de la zona SEPA, o l’ampliació dels terminis de devolució dels rebuts. D’aquesta manera s’elimina la necessitat de tenir un compte en un altre país (si aquest està a la zona SEPA) per poder domiciliar els pagaments originats, per exemple, per les despeses d’una segona residència, atès que a partir d’ara es podran domiciliar en un compte andorrà.

A nivell administratiu s’introdueixen un seguit de canvis que afecten la relació entre creditors i deutors. Andorran Banking ha establert un període de convivència d’un any entre la norma ABA-09 actual de rebuts i la nova normativa SEPA Direct Debit perquè les persones i empreses emissores de rebuts puguin adaptar-se al canvi i vegin afectades al mínim la seva activitat. Tot seguit t’expliquem els canvis més importants.

 

Conceptes clau de la normativa SEPA Direct Debit

Comencem explicant alguns dels conceptes clau de la nova normativa SEPA Direct Debit.

a. El mandat o ordre de domiciliació única

Un mandat és l’ordre de domiciliació del rebut. El mandat ha de ser creat per l’empresa o negoci emissor del rebut (el lliurador) i ha d’anar signat, físicament o electrònicament, pel deutor (el lliurat). La custòdia del mandat signat és responsabilitat del creditor del rebut o lliurador. Tots els mandats han d’incloure els camps obligatoris següents:

 • Esquema.
 • Referència única del mandat (RUM).
 • Nom del lliurat.
 • Número de compte del lliurat (IBAN).
 • Adreça postal del lliurat (IBAN no andorrà).
 • Codi BIC del banc del lliurat (BIC).
 • Identificador SEPA del creditor (ID creditor).
 • Nom del lliurador.
 • Tipus de pagament.
 • Data de signatura del mandat.
 • Signatura(es).

És important destacar que:

 • Cal que el creditor compti amb el mandat abans d’iniciar els càrrecs sobre un compte.
 • Es considerarà que el mandat ja existeix si hi ha relacions comercials preexistents en la data d’entrada en vigor de l’esquema SEPA Direct Debit a Andorra (10 de maig).
 • Els mandats caduquen transcorreguts 36 mesos des de l’últim cobrament.
 • El creditor ha de custodiar el mandat signat durant un mínim de 14 mesos després del cobrament de l’últim rebut.
 • És obligatori que l’acreedor informi l’adreça postal del lliurat sempre que el seu IBAN no sigui andorrà.

b. Identificador SEPA del creditor (ID creditor)

És el codi d’identificació de l’empresa o negoci emissor de rebuts. És l’equivalent al codi d’empresa ABA. En el cas d’Andorra té el format següent: AD00ZZF123456R, que correspon a:

AD = codi ISO del país (Andorra).

00 = codis de control.

ZZZ = codi seqüencial del lliurador o emissor de rebuts per identificar diferents tipus de cobraments; en cas d’empreses públiques serà el codi d’empresa ABA comú per a aquestes entitats.

F123456R = número de referència tributària (NRT) del lliurador o emissor, sense espais ni guions. En cas d’entitats sense NRT (comunitats de propietaris, associacions, etc.), MoraBanc facilitarà un codi d’identificació d’empresa.

Aquest codi és donat d’alta per cada entitat bancària als seus sistemes informàtics a sol·licitud del lliurador i és imprescindible per poder tramitar remeses de rebuts SEPA Direct Debit per banca online o qualsevol altre canal.

c. Referència única del mandat (RUM)

És el codi de referència del mandat i té un màxim de 35 caràcters contemplats a la Taula de codificació de caràcters estàndards ISO 20022 (lletres majúscules o minúscules, números i altres signes ortogràfics o espais). No obstant això, es recomana no utilitzar ni signes ortogràfics ni espais. Ha de ser informat per l’empresa o negoci emissor del rebut al fitxer de remesa de rebuts.

d. Número de compte del lliurat (IBAN)

De la mateixa manera que a la norma ABA-09 de rebuts, cal informar l’IBAN del lliurat.

e. Codi BIC del banc del lliurat (BIC)

La nova normativa SEPA-DD obliga a informar el BIC del lliurat al mandat que es fa signar al client.

f. Esquema (CORE/B2B)

És la modalitat que permet realitzar cobraments carregant-los al compte del deutor, sigui consumidor, empresa o autònom. Està previst que, inicialment, a Andorra només sigui possible emetre rebuts amb l’esquema CORE.

g. El tipus de pagament (únic o recurrent)

És obligatori especificar al mandat si el pagament és únic o recurrent.

 

Circuit SEPA Direct Debit, terminis d’enviament de remeses i devolució de rebuts

La nova normativa SEPA Direct Debit estableix el circuit següent a l’hora d’emetre rebuts:

 1. El creditor envia el mandat al deutor.
 2. El deutor l’emplena amb la informació requerida i el retorna signat al creditor.
 3. El creditor rep i custodia el mandat. Si en el moment de l’enviament no es coneix encara la referència, caldrà que es remeti posteriorment al deutor.
 4. El creditor envia al seu banc el fitxer de cobraments amb les dades dels rebuts i les dades d’identificació del mandat.
 5. Es procedeix a abonar la remesa a l’emissor de rebuts o lliurador i a executar els cobraments als deutors o lliurats.

Terminis d’enviament de remeses al banc

Les remeses de rebuts s’han de presentar als bancs un dia abans del venciment. La data de tall per presentar-les als sistemes d’intercanvi interbancaris és la següent:

 • Rebuts domiciliats a bancs andorrans: s’han de presentar el dia anterior al seu venciment (D-1), abans de les 15:00 hores.
 • Rebuts domiciliats a bancs estrangers dins de la zona SEPA: s’han de presentar el dia D-1, abans de les 7:45 hores.

Si les remeses arriben després d’aquestes hores de tall, es processaran el dia hàbil següent.

Terminis d’enviament de remeses al banc

Amb l’entrada en vigor de la normativa SEPA Direct Debit, els terminis de devolució d’un rebut són els següents:

 • Durant els primers 5 dies hàbils es podrà retornar per qualsevol raó (IBAN incorrecte, manca de saldo, duplicitat de rebut, etc.).
 • Entre el 6è dia hàbil i els 56 dies naturals següents (8 setmanes), només es podrà fer la devolució per ordre del client.
 • Més de 8 setmanes i fins a 13 mesos per pagaments no autoritzats (per ordre del client en cas que aquest manifesti que el pagament no té un mandat signat). El creditor o lliurador del rebut podrà demostrar la tinença del mandat i la seva signatura.

I si emets rebuts domiciliats a través de MoraBanc Online, informa-te’n de tots els detalls sobre les afectacions que té aquesta normativa per a tu, en aquest post del nostre bloc.

Encara tens dubtes? Posa’t en contacte amb el teu gestor personal o truca’ns al 884 884.

Print Friendly, PDF & Email
SUBSCRIU-TE
 • No et perdis res

 • Tot allò que t’interessa del Blog de MoraBanc al teu correu electrònic.

 • M’interessen els articles de:
 • Mora Banc Grup, SA, amb domicili a l’Av. Meritxell número 96, AD500 Andorra la Vella, és el responsable del tractament de les dades personals contingudes en el present formulari amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud. En qualsevol moment podreu accedir, rectificar, suprimir, limitar, oposar-vos, demanar la portabilitat i retirar el vostre consentiment a través de l’adreça electrònica següent: protecciodedades@morabanc.ad. Per a més informació sobre el tractament de les dades de caràcter personal per part de Mora Banc Grup, SA consulteu la Política de privacitat web.