MoraBanc amb el medi ambient

Compromesos amb el nostre entorn

El nostre compromís

Estem compromesos amb la preservació del medi ambient i de l’entorn natural, valor innegable d’Andorra, i amb la lluita contra el canvi climàtic a nivell més global. Els nostres compromisos es reflecteixen en la política ambiental:

  • Complir estrictament la legislació vigent en matèria ambiental.
  • Prevenir la contaminació derivada de la nostra activitat amb la definició d’objectius que permetin assegurar una millora contínua i un desenvolupament sostenible, tant en el consum de recursos naturals com en la generació de residus i emissions.
  • Difondre aquests principis entre el conjunt de la societat andorrana.
  • Mantenir una cultura oberta en matèria de medi ambient i comunicar la política als empleats, als clients i a qualsevol altra part interessada.

MoraBanc disposa d’un sistema de gestió ambiental que s’aplica des de l’any 2000 per minimitzar l’impacte de les nostres activitats al medi. L’entitat es preocupa per aconseguir un compliment ambiental òptim que compleixi amb la legislació vigent i previngui la contaminació derivada de la nostra activitat.

Ens sumem a l’estratègia de lluita contra el canvi climàtic iniciada l’any 2009 calculant la nostra petjada de carboni anual. Calculem les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) segons el marc de referència de l’ISO 14064:1-2012 i de The Greenhouse Gas Protocol, a Corporate Accounting and Reporting Standard, desenvolupat pel World Business Council for Sustainable Development.