10 claus per fer la declaració d’IRPF a Andorra

10  claus per fer la declaració d’IRPF a Andorra

A Andorra la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) encara és un fet molt recent i potser encara passem per alt alguns punts importants que hem de tenir en compte i que val la pena repassar.

És en aquesta època, principis de primavera, quan tots els contribuents hem d’iniciar els tràmits pertinents per fer la declaració de l’IRPF.

Seguidament us presentem les 10 preguntes claus que ens poden sorgir en el moment de preparar la declaració de l’any 2016.

1. Quin és l’objecte d’aquest impost? Què grava?

Constitueixen l’objecte de l’impost, totes les rendes i guanys i pèrdues de capital, amb independència del lloc on s’hagin generat/produït i quina sigui la residència del pagador. És a dir, s’han d’integrar totes les rendes percebudes, “rendes mundials”, amb independència que a posteriori s’apliqui la deducció per evitar la doble imposició internacional.

2. Qui és obligat tributari de l’impost?

Tenen la consideració d’obligats tributaris de l’impost les persones físiques que tinguin la residencia fiscal en territori andorrà. Es consideren residents fiscals a Andorra, les persones físiques en les quals es doni qualsevol de les següents circumstàncies:

a) Que romangui més de 183 dies, durant l’any natural, en el territori andorrà.
b) Que radiqui en territori andorrà el nucli principal o la base de les seves activitats o els seus interessos econòmics de manera directa o indirecta.

3. Quin tipus de gravamen s’estableix en l’IRPF?

El tipus de gravamen general és del 10%.

Cal tenir en compte que, per a les rendes de la base general:

a) Si les rendes netes són inferiors a 24.000 euros, no tributen (mínim exempt).
b) Si les rendes netes estan compreses entre 24.001 i 40.000 euros, el tipus equivalent és del 5% (s’aplica una bonificació del 50% sobre el 10% del tipus general).
c) Si les rendes netes són superiors a 40.000 euros, el tipus és del 10%.

Per a les rendes de la base d’estalvi, s’aplica el tipus del 10%, tenint en compte que els primers 3.000 euros no tributen per exempció.

4. Quines despeses i deduccions puc aplicar-me?

Es poden deduir de les rendes del treball les despeses següents:

– La cotització a la CASS (la part del treballador).
– Un 3% de despeses generals per determinats rendiments íntegres.

També es poden efectuar Reduccions de la base general:

· Segons determinades circumstàncies personals i familiars: mínim exempt de 24.000 euros, que es pot incrementar fins a 40.000 euros si el cònjuge no percep rendes.
· Reducció per càrregues familiars: 750 euros anuals per ascendent o descendent a càrrec (multiplicat per 1,5 cas de discapacitat).
· Reducció per inversió en habitatge habitual. Màxim 1.000 euros anuals.
· Reduccions per aportacions a plans de pensions i altres instruments de previsió social, per pensions compensatòries satisfetes a favor del cònjuge i anualitats per aliments.

I finalment, Reduccions de la base de l’estalvi: es redueix en 3.000 euros en concepte de mínim exempt.

5. Quines rendes, entre d’altres, estan exemptes de tributació en l’IRPF?

Existeixen una sèrie de rendes que estan exemptes de tributació.

No hauràs de tributar, per exemple, en els següents casos:

a) Rendiments derivats del deute públic emès pel Principat d’Andorra.
b) Els dividends i altres rendiments derivats de la participació en el patrimoni net, quan siguin satisfets per entitats residents fiscals a Andorra o per organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà sempre que estiguin subjectes a l’impost sobre societats andorrà.
c) Els guanys i les pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de la transmissió o el reemborsament de les accions o participacions sempre que complim una sèrie de requisits establerts per la mateixa llei.

És important doncs, tenir present l’article 5 de la Llei d’IRPF, on trobarem totes les rendes exemptes que afecten aquest impost.

6. Que passa amb els meus dipòsits, comptes i llibretes d’estalvi situades a un Banc andorrà?

Els diners dipositats en una entitat bancària, entès com el capital/saldo dels comptes, no tributen. No existeix actualment a Andorra un Impost sobre el Patrimoni.

Sí que tributen els rendiments (com per exemple, interessos, cupons, etc.) que s’obtinguin per aquests diners tributaran si superen els 3.000 euros anuals.

En el cas que no es vulgui que el banc apliqui el 10% de retenció sobre els rendiments perquè es preveu que no se superarà aquesta xifra, s’hauria de comunicar al banc mitjançant el formulari 345.

Així doncs, la base de tributació de l’estalvi es minora amb la reducció per mínim exempt de les rendes de l’estalvi, l’import de la qual és de 3.000 euros. Cal prendre en consideració que aquesta reducció s’aplica a la base de tributació de l’estalvi un cop s’han integrat les rendes netes del capital mobiliari i els guanys i pèrdues de capital.

7. Què passa amb els plans de pensions i els plans d’estalvi?

Les aportacions i retirades a plans de pensions tributaran com a rendes del treball i s’integraran en la base general de l’impost.

La possibilitat de rescatar el pla de pensions es permet solament en casos molts taxats (jubilació, defunció, invalidesa, malaltia greu, etc.).

Tanmateix és possible reduir-se dites aportacions sempre que compleixin les característiques que estableix el Reglament d’aplicació de l’IRPF, amb un màxim que no pot superar la menor de les quanties següents:

a) El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i de les activitats econòmiques.
b) 5.000 € anuals.

El pla d’estalvi tributarà com un rendiment de capital mobiliari i s’integrarà en la base de l’estalvi de l’impost. Es tributarà pels rendiments que es generin dels diners dipositats. En aquests casos es pot aplicar la franquícia dels 3.000 euros. La possibilitat de rescatar el pla d’estalvi és més flexible que en els casos de plans de pensions però dóna lloc a reducció a la base.

8. Què és i com funciona la franquícia de 3.000 euros prevista en l’IRPF?

Aquesta franquícia té la consideració de reducció i s’aplica sobre la base de tributació de l’estalvi. L’obligat tributari pot optar a que l’entitat bancària andorrana que li satisfà els rendiments li apliqui de forma directa dita reducció (s’ha optat per presentar l’esmentat formulari 345).

Serà, en aquest cas, la mateixa entitat bancària qui remetrà la informació corresponent al Ministeri de Finances.

9. Què has de fer si perceps solament rendes del treball?

Has de seguir els passos següents:

a) Obtenir el certificat de retencions que t’han practicat a l’empresa on treballes i, en cas que tinguis actius financers, pots sol·licitar el certificat fiscal de rendes financeres (link) al teu banc.
b) Demanar la teva proposta de liquidació al Departament de Tributs i Fronteres.
c) Presentar o confirmar la declaració.

Els passos a) i b) els pots fer en línia a través de la pàgina www.impostos.ad o físicament, a les oficines del Departament de Tributs i Fronteres (Baixada del Molí, núm. 26 d’Andorra la Vella).

10. Quan he de presentar la declaració?

Els obligats tributaris de l’impost han de presentar i subscriure la declaració de l’impost entre l’1 d’abril i el 30 de setembre de l’any posterior a la finalització del període impositiu.

Recorda que:

Per mitjà de la teva Banca Online de MoraBanc, pots descarregar-te el document fiscal de l’IRPF andorrà, sense haver de passar per la teva oficina. En el post del Blog “Descarrega el teu certificat d’IRPF andorrà des de MoraBanc Online“,s’explica com generar-lo en dos simples passos.

Si necessites ampliar la informació sobre els teus productes o serveis, pots contactar al teu gestor directament.  També tens a la teva disposició el telèfon de TeleBanc +376 884 884, o ens pots fer arribar el teu dubte a través del nostre formulari de contacte.

Per a més informació sobre l’impost, entra a la pàgina de l’Administració del Govern d’Andorra “Impostos”.

Print Friendly, PDF & Email
SUBSCRIU-TE
  • No et perdis res

  • Tot allò que t’interessa del Blog de MoraBanc al teu correu electrònic.

  • M’interessen els articles de:
  • Mora Banc Grup, SA, amb domicili a l’Av. Meritxell número 96, AD500 Andorra la Vella, és el responsable del tractament de les dades personals contingudes en el present formulari amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud. En qualsevol moment podreu accedir, rectificar, suprimir, limitar, oposar-vos, demanar la portabilitat i retirar el vostre consentiment a través de l’adreça electrònica següent: protecciodedades@morabanc.ad. Per a més informació sobre el tractament de les dades de caràcter personal per part de Mora Banc Grup, SA consulteu la Política de privacitat web.